22 Mart 2019 “VEDA DEĞİL, MERHABA!”

22 Mart 2019
“VEDA DEĞİL, MERHABA!”
SAKARYA Karasu Şehit İbrahim Abonoz Lisesi Konferans Salonu (20:00)